Menthobi Karyatama Raya Tbk

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM